Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r. ż. oświadczenie rodzica/opiekuna.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty, posiadają, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej - Pani Joanna Paluch oraz mailowo karta@rcpslodz.pl

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie