Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
¦wiadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

STYPENDIA SZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE: od 1 września do 15 września 2017 r.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Kosów ul. Główna 23 w godz. 7.30 – 15.30. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (44) 616 95 97 lub (44) 616 96 79

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje::

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Moszczenica.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Druki do pobrania >>

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzib± w Kosowie