Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2013/2014 należy składać w okresie do 02.09.2013r. do 16.09.2013r. Przedłożyć należy potwierdzenie uzyskanego w miesiącu sierpniu 2013r. dochodu rodziny. Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Kosów ul. Główna 23, 97-310 Moszczenica.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu zakończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części "uczniem".

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są:

 • na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia
 • na wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych oraz ośrodka dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
 • z urzędu

Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł netto na osobę w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zam. )

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o wysokości:
  • dochodu netto/ brutto z zakładu pracy ( wydane na drukach dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne , które znajdują się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie ) ,
  • odcinki emerytury/ renty ,
  • zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu alimentów
 2. Zaświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
 3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku lub, że nie figuruje w rejestrach PUP.
 4. Zaświadczenie/ decyzja z GOPS- su o korzystaniu/ nie korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.
 5. Zaświadczenie/ decyzja z GOPS- su o korzystaniu/ nie korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych., wypłacanych przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 6. Zaświadczenie/decyzja o korzystaniu / nie korzystaniu z dodatku mieszkaniowego.
 7. Odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ( jeżeli działalność zarejestrowana jest na małżonków , dla każdej osoby oddzielnie ).
 8. Zaświadczenie / decyzja - nakaz płatniczy za bieżący rok w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, gdzie dochód miesięczny oblicza się mnożąc ha przeliczeniowe do celów socjalnych x 250 zł jako dochód z 1 ha przeliczeniowego.
 9. Inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów.
 10. W przypadku utraty dochodu odpowiedni dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu , jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek jego utraty.
 11. Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne tj. :

 1. zajęcia edukacyjne wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym wyrównawcze zajęcia edukacyjne i inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę rozumieć należy np. zorganizowane wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne, zielone szkoły, białe szkoły , biwaki itp.
 2. zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą rozumieć należy zajęcia organizowane w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych w tym zajęć na basenie i innych.
 3. zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów historycznych, geograficznych i innych książek pomocniczych, oraz pomocy naukowych i niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego, komputerów, programów komputerowych i niezbędnych do niego akcesoriów, instalacji Internetu oraz opłat za ich korzystanie itp., przyborów szkolnych ( np. zeszyty, długopisy, piórniki, plecaki szkolne, instrumenty muzyczne itp.),stroju sportowego ( obuwie sportowe - nie więcej niż dwie pary na półrocze, odzież sportowa nie więcej niż po jednej sztuce na półrocze ( bluza, spodnie, strój gimnastyczny ), bilety imienne dla szkól ponadgimnazjalnych oraz innych dokumentów umożliwiających przejazd do szkoły potwierdzonych przez przewoźników;
 4. koszty pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ( zakup miesięcznych biletów transportu komunikacji zbiorowej związanych z dojazdem do szkół, koszty opłacenia internatu, bursy, czesnego itp.
Dokumentami uzasadniającymi zwrot poniesionych kosztów będą: faktury, rachunki, dowody wpłaty, inne potwierdzenia dokonywanych opłat itp. wystawione imiennie na rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia oraz imienne bilety miesięczne upoważniające do przejazdów.

POUCZENIE

 1. otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w którym w szczególności może być:
 • pożar
 • powódź
 • inne klęski żywiołowe
 • śmierć w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym)
 • kradzież
 • inne - jeżeli miały one istotny wpływ na sytuację materialną ucznia.
Występujący o zasiłek szkolny powinien przedstawić potwierdzenie zdarzenia losowego udokumentowanego przez instytucję do tego upoważnione (np. zaświadczenie lekarskie, notatka policyjna, akt zgonu, inne).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć, jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Druki do pobrania >>

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie