Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

10 października - światowym dniem zdrowia psychicznego

Problem zdrowia psychicznego i chorób psychicznych dotyczy każdego kraju, każdej kultury, każdej grupy wiekowej i społecznej. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw. Wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie i wsparcie wydają się zatem kluczowe w obliczu tak ogromnego zasięgu zjawiska oraz jego konsekwencji.

Zmiany społeczno-ekonomiczne, których wynikiem jest pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego powodują, że z roku na rok wzrasta liczba zaburzeń psychicznych rejestrowanych w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym na terenie całego kraju.

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012-2015 realizowany jest przez Gminny Zespół Koordynujący jego realizację i stanowi próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zdrowotnym mieszkańców naszej Gminy w obszarze zdrowia psychicznego i ma się przyczynić do poprawy życia i zdrowia, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.

Zgodnie z art. 2 Ustawy regulującej przepisy w tym zakresie, ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:

  1. promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
  2. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  3. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Badania przeprowadzane przez specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego wskazują, że społeczeństwo w kraju wciąż nie jest dostatecznie przygotowane na kontakt z osobami chorymi psychicznie. W zetknięciu z chorymi odczuwamy strach, zakłopotanie, bezradność. Nierzadko dochodzi do społecznego izolowania i odrzucania chorych jako uczestników życia społecznego. Wzmaga to tendencję do ukrywania choroby psychicznej przez chorego i jego najbliższych, co warunkuje w swojej konsekwencji pogłębianie procesu stygmatyzacji i odrzucenia.

Stąd nasuwa się refleksja, że niezbędne są działania w kierunku zmiany nastawienia i postępowania naszego społeczeństwa wobec osób dotkniętych chorobą psychiczną.

Apelujemy zatem do Państwa o pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i stosowania profilaktyki we własnych środowiskach rodzinnych, po to aby zrozumieć tę problematykę życia społecznego, przy jednoczesnym świadomym zapobieganiu zdarzeniom zachorowań w naszych rodzinach.

Opracowała: Marzena Dudzińska-Rejniak
Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie