Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

"Wyższe kryteria pomocy społecznej"

14 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł (wzrost o 92,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie - 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł).
Ponadto:
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529,00 zł na 604,00 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250,00 zł na 288,00 zł.

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie