Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 tj. od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie tut. Ośrodka (Kosów, ul. Główna 23) lub w formie elektronicznej.

Druk wniosku do pobrania

więcej...

INFORMACJA w sprawie świadczenia wychowawczego - Rodzina 500 plus

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka (Kosów, ul. Główna 23) lub w formie elektronicznej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych.

Wniosek 500+ wraz z załącznikami

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Od stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

więcej...

Spotkanie Profilaktyczne

W dniu 21 grudnia 2016 roku miało miejsce zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie przy dużym wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy spotkanie profilaktyczne skierowane do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nadużywających alkoholu.

więcej...

Informacja - "Rodzina 500 plus"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że zgodnie z założeniami od dnia 1 kwietnia 2016 roku została rozpoczęta realizacja programu "Rodzina 500 plus". Na te okoliczność, w siedzibie tut. Ośrodka został uruchomiony dodatkowy pokój (Nr 1) do obsługi interesantów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przygotowanie pokoju nastąpiło w wyniku wytężonej i dodatkowej pracy pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, którzy nieodpłatnie w ramach czynu społecznego ponieśli wysiłek fizyczny pracą własnych rąk.

więcej...

Program "Rodzina 500 plus"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje mieszkańców Gminy Moszczenica, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku będzie realizował program: "Rodzina 500 plus". Wnioski będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 4 oraz na stronie internetowej Ośrodka.

więcej...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że Gmina Moszczenica podjęła współpracę ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz wdrożenia realizacji Projektu "Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM" - Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia. Informacje o przedmiotowym projekcie można uzyskać w siedzibie tut Ośrodka oraz za pośrednictwem strony internetowej:
www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl

Spotkanie Wigilijne

Każdego roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie organizuje "Spotkanie wigilijne" dla mieszkańców Gminy Moszczenica - podopiecznych tut. Ośrodka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

więcej...

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2015r. już po raz dwudziesty trzeci obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, organizowany z inicjatywy Światowej Federacji na rzecz Zdrowia Psychicznego

więcej...

Wyższe kryteria pomocy społecznej

14 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015r.

więcej...

Dopalacze kradną życie

Mając na uwadze pojawiający się w ostatnim czasie niepokój społeczny związany z masowymi zatruciami nowymi substancjami psychoaktywnymi zwanymi "dopalaczami" warto zapoznać się z tematyką czym właściwie one są oraz gdzie można szukać pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło kampanię pn. "Dopalacze kradną życie". Poniżej adres strony dotyczącej rządowej kampanii

więcej...

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż zgodnie z wydanym zarządzeniem od miesiąca lipca 2015 roku ulega zmianie podział rejonów pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. Ośrodku. Nowy podział rejonów pracy prezentuje poniższa tabela.

Tabela - podział rejonów

25 lecie Ośrodków Pomocy Społecznej

W 1990r. utworzono nowe prawo a w myśl nowych przepisów ośrodki pomocy społecznej, które działają do dnia dzisiejszego.

więcej...

Zmiana godzin urzędowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2015 roku tut. Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.30-15.30 (powrót do poprzednich godzin urzędowania).

Zmiana godzin urzędowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że od dnia 10 sierpnia 2015 roku do odwołania zostały skrócone godziny urzędowania pracowników zatrudnionych w tut. Ośrodku. Zmiana godzin urzędowania spowodowana jest wysokimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonywanie obowiązków służbowych, szczególnie po godzinie 13.00 gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych sięga blisko 40o C. Z uwagi na powyższe, od dnia 10 sierpnia 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie będzie czynny w godzinach 7.30-13.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

więcej...

10 października - światowym dniem zdrowia psychicznego

Problem zdrowia psychicznego i chorób psychicznych dotyczy każdego kraju, każdej kultury, każdej grupy wiekowej i społecznej.

więcej...

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż zgodnie z wydanym zarządzeniem od miesiąca września 2014 roku ulega zmianie podział rejonów pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. Ośrodku. Nowy podział rejonów pracy prezentuje poniższa tabela.

Tabela - podział rejonów

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizuje program Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny , który zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r. ż . oświadczenie rodzica/opiekuna. Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, przysługujących posiadaczom karty, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej - Pani Izabela Czarnecka - Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska nr tel. 42203-48-67 oraz mailowo karta@rcpslodz.pl

UWAGA !

ZMIANA WYSOKOŚCI KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Z DNIEM 1 LISTOPADA 2014 R.

Od dnia 1 listopada 2014 r. podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 574 zł netto.

Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 664 zł netto na członka rodziny.

Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 tj. od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. są przyjmowane od dnia 1 września 2014 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Mając na celu ułatwienie mieszkańcom terenu Naszej Gminy, ubiegającym się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Dział Świadczeń Rodzinnych na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Moszczenica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. występuje do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie informacji o wysokości uzyskanych dochodów podlegających opodatkowaniu od osób fizycznych. Bliższych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych.

Karta dużej rodziny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na dochód zamieszkująca na terenie gminy Moszczenica może złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Szczegółowe informacje dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY oraz wykaz zniżek znajdują się w niżej zamieszczonych linkach:

www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
Oferty Zniżek

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje osoby korzystające z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, że od miesiąca lipca 2014 r. zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych realizuje tut. Ośrodek.

Przedłużenie do końca grudnia 2014 r. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń luty, marzec 2014 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie udzielona z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji, przyznana także na kolejne miesiące 2014 r. tj. od kwietnia do grudnia 2014r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).

Życzenia Świąteczne

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, czas refleksji, okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. To w te dni, zapatrzeni w pięknie oświetloną choinkę, w uśmiechnięte twarze naszych bliskich, odkrywamy powtórnie sens życia. Niech tegoroczne Święta rozpocznie niepowtarzalny Wigilijny Wieczór, niech w oczekiwaniu na nadejście Dzieciątka ucichnie gwar i zgiełk otaczającego świata, a przy wigilijnym stole zapanuje rodzinna, serdeczna atmosfera pełna miłości i wzajemnej życzliwości. Przed nami Nowy Rok . Kolejna porcja zdarzeń, miejsc, ludzi, początków, długich historii, powitań i pożegnań. To czas nowych smaków, zapachów i barw, które dopiero poznamy.

Życzę zatem Państwu niepokornej wiary w to co niemożliwe, ciekawości świata, która rozbudza ochotę do przeprawiania się na drugą stronę każdej myśli. Wiemy bowiem, że tkwienie w jednym punkcie ogranicza pole widzenia, zakotwiczenie się przy jednej, choćby słusznej tezie usztywnia rozumienie świata. Niech ten nadchodzący Nowy Rok będzie po prostu szczęśliwy, niech obfituje w osobiste sukcesy, spełnia ambitne zamierzenia i przyniesie wiele satysfakcji z poczynionych dokonań.

Miejmy myśli zbudowane z dobrych życzeń.

Wszystkiego najlepszego mieszkańcom Gminy Moszczenica, a w szczególności podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie życzą:

Marzena Dudzińska-Rejniak
Kierownik GOPS
wraz z pracownikami

Spotkanie Wigilijne

Tradycją już staje się, że corocznie w miesiącu grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy zapraszają swoich podopiecznych na uroczystość wigilijną, aby wprowadzić się w atmosferę zbliżających się Świąt, przełamać opłatkiem, życzyć sobie serdeczności i pobyć ze sobą w troszkę innym charakterze niż na co dzień.

więcej...

Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 tj. od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014r. są przyjmowane od 1 września 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2013r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013r. do dnia 30 listopada 2013r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2013r.

Mając na celu ułatwienie mieszkańcom terenu Naszej Gminy, ubiegającym się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Dział Świadczeń Rodzinnych na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Moszczenica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. występuje do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie informacji o wysokości uzyskanych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bliższych informacji udzielamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Osoby uprawnione otrzymają dodatkowe 200 zł w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. Łączna kwota świadczenia wynosić będzie 820 zł.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2013 r., pod poz. 413. Pomoc przyznawana będzie z urzędu, niezależnie od dochodu i bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z rozporządzeniem, opiekunowie niepełnosprawnych dzieci – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (spełniające warunki zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych), czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia 2013 roku będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie